Các mẫu văn bản và hướng dẫn

Tại đây, bạn sẽ có danh sách đầy đủ các biểu mẫu và hướng dẫn cần thiết để tham gia triển lãm tại triển lãm. Vui lòng đảm bảo đã tải và hiểu rõ nội dung của Hướng Dẫn Đơn Vị Triển Lãm.

Tài liệuDownload
Thư ngỏ gửi khách hàng từ Coffeerart EXHiBiTiONDownload
Danh sách và đơn giá các gian hàng Coffeerary EXiHiBiTiONDownload
Giới thiệu về Coffeerary EXHiBiTiONDownload
Giới thiệu về CoffeeraryDownload