Khách tham quan / Visitor

Khách tham quan tham gia triển lãm có 2 hình thức đăng ký, online và offline. Mỗi khách tham quan triển lãm sẽ nhận được vòng tay vào cổng miễn phí được sử dụng hoàn toàn tầng trệt của Dinh Độc Lập – Nơi triển lãm diễn ra. / Visitors to the exhibition have two forms of registration, online and offline. Each exhibition visitor will receive a free entrance bracelet to fully use the ground floor of the Independence Palace – where the exhibition takes place.

Khách tham quan đăng kí Online / Visitors register online

Khách tham quan có thể đăng kí tham gia thông qua form đăng ký online dưới đây. Khi đến Dinh Độc Lập, ban tổ chức của Coffeerary sẽ kiểm tra  và cung cấp vòng tay vào cổng miễn phí cho khách tham quan. / Visitors can register to participate through the online registration form below. Upon arrival at the Independence Palace, Coffeerary’s organizers will check and provide free entrance bracelets for visitors.

Khách tham quan đăng kí offline / Visitors register offline

Khách tham quan có thể đăng ký tại chỗ trước quầy của Coffeerary tại Dinh Độc Lập. Khách hàng đăng ký tại chỗ sẽ điền form và nhận được vòng tay triển lãm để được vào cổng miễn phí. / Visitors can register on-site in front of the Coffeerary counter at the Independence Palace. Customers who register on-site will fill out a form and receive an exhibition bracelet for free entry.

Form đăng ký online / Online registration form

Form đăng ký pour / Registration form pour

Như những sự kiện trước, triển lãm Coffeerary Exhibition cũng sẽ có chương trình trải nghiệm pour cà phê dành cho tất cả mọi người. Các bạn có thể đăng kí form dưới đây để có cơ hội được tham gia trải nghiệm và nhận những phần quà từ Coffeerary. / Like previous events, Coffeerary Exhibition will also have a coffee pour experience program for everyone. You can register the form below to have the opportunity to participate in the experience and receive gifts from Coffeerary.

(Form đăng kí cập nhật sau) / (Registration form will be updated later)