Sensory & Cupping

CFRR – Giới thiệu Phiên bản Beta của Hiệp hội Cà phê Specialty để Đánh giá...

Xem thêm

Một hệ thống mới để đánh giá giá trị cà phê của SCA

CFRR – Giới thiệu Phiên bản Beta của Hiệp hội Cà phê Specialty để Đánh giá...